İzmir Valiliğine Covid-19 Pandemisi İzmir İl Koordinasyon Kurulu ve İl Hıfzısıhha Meclisi çalışmalarına İzmir Tabip Odası’nın katılımının sağlanması talebimizi ilettik.

İZMİR VALİLİĞİNE


Konusu : Covid-19 Pandemisi İzmir İl Koordinasyon Kurulu ve İl Hıfzısıhha Meclisi çalışmalarına İzmir Tabip Odası’nın katılımının sağlanması talebi,


Bütün Dünya ile birlikte ülkemizde Covid-19 Pandemisi nedeniyle olağandışı bir süreç yaşamaktayız. Bu süreçte olağanüstü tedbirler alınmaktadır. 

Pandemi İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı kapsamında, geçtiğimiz hafta, iller düzeyinde kurul toplantıları ile İl Hıfzısıhha Meclisleri toplantıları yapılmıştır. Ancak bu toplantılara, Pandemi ile mücadelenin en önemli bileşenlerinden hekimleri temsil eden meslek örgütü olarak İzmir Tabip Odası davet edilmemiştir. 

Pandemi genel bir sağlık sorunu olup bu tür durumlarda, toplumdaki bireylerin sağlıkla ilgili ortak faydasının ancak işbirliği ve kollektif bir çabayla gerçekleştirilebileceği kanaatindeyiz.   

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2010 ve 2017 yıllarında yayımladığı kılavuzlarda, ulusal koordinasyon/risk yönetimi komitesi kurulması, risk yönetimine dair tüm eylemlerin ilgili kamu kuruluşları, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iletişim ve işbirliği içinde yürütülmesi yaklaşımı benimsenmiştir. Dünya Sağlık Örgütünün risk yönetimi yaklaşımı; şeffaflık, işbirliği, hızlı bilgilendirme, kararların alınmasından önce ve sonra kararların uygulanması aşamasında başta sağlık çalışanlarının meslek örgütleri olmak üzere, toplumun katılımını içermektedir.

Herkesin yaşam ve sağlık hakkının korunması için yetkili kurumlar ile meslek örgütünün işbirliği yapması, hukuksal düzenlemeler açısından da gerekli ve zorunludur. Anayasanın 56.maddesi, 6023 sayılı Türk Tabipleri Kanunu’nun 1. ve 4.maddesi, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3.maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Danıştay kararları bu işbirliğinin hukuksal dayanaklarını oluşturmaktadır.  

Hekimleri temsil eden meslek kuruluşu olarak İzmir Tabip Odası, bilimsel bilgi ve hekimlerin deneyim aktarımları ile Pandemi ile mücadelede büyük bir birikime sahiptir. Sağlık çalışanlarının ve meslek örgütlerinin birikimini, hazırlık ve uygulama yönetimine dahil ederek Pandemi ile mücadelede işbirliği yapmanın yürütülmekte olan çalışmalara değerli katkılar sağlayacağı kanaatindeyiz. 

Bu nedenle, Covid-19 Pandemisi İl Koordinasyon Kurulu ile İl Hıfzısıhha Meclisi çalışmalarına, İzmir Tabip Odası temsilcisinin katılımının sağlanmasını talep ederiz.

Saygılarımızla.Dr. Lütfi Çamlı
Genel Sekreter
İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu adına