İZMİR TABİP ODASI
HEKİM MECLİSİ İÇ TÜZÜĞÜ

AMAÇ 

MADDE 1: Oda etkinliklerinin, hekimlerin ve toplumun çıkarları ve beklentilerine uygun gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda, Oda’nın sağlık politika ve programlarının oluşturulması ve uygulanması sürecine, hekimlerin demokratik katılımının sağlanması, hekimler ile Oda’nın seçilmiş kurulları arasında iletişimin geliştirilmesi hedeflenir. 

DAYANAK

MADDE 2: Hekim Meclisi, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 28. Maddesine dayanarak, seçim ve çalışma ilkeleri bu iç tüzük ile belirlenerek kurulmuştur. 

MECLİSİN OLUŞUMU 

MADDE 3: Genel Kurul’da seçilen Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ile TTB Genel Kurul Delegeleri, Oda komisyonlarından birer temsilci, (ek: 21.11.2018 tarih, 32 nolu YK kararı) 2010 yılından itibaren seçilmiş Hekim Meclisi Divan Başkanları Hekim Meclisi’nin doğal üyeleridir. Birim ve bölgelerden seçilen temsilciler ile doğal üyeler birlikte Hekim Meclisi’ni oluştururlar. 

MADDE 4: Birim ve bölge temsilcileri, olağan seçimli Genel Kurul’dan sonra 2 ay içinde, Yönetim Kurulu kararı ve oluşturacağı Meclis Seçim Kurulu’nun düzenlenmesi ile seçilerek belirlenirler. En geç,   izleyen Eylül ayında ilk toplantı yapılır. Meclis çalışma dönemi yeni Meclis’in ilk toplantı gününe kadar devam eder. 

MECLİS SEÇİM KURULU 

MADDE 5: Hekim Meclisi seçim sürecini yönetmek ve koordine etmek üzere mevcut Hekim Meclisi üyeleri içinden seçilen 2 üye, 1 Divan üyesi ve 2 Yönetim Kurulu üyesi ile 5 kişilik Meclis Seçim Kurulu oluşturulur. Kurul ve seçim tarihleri, seçim tarihinden en az 10 gün önce Oda resmi web sitesinde ilan edilerek ve elektronik posta ile tüm üyelere duyurulur. 

BÖLGE, BİRİM ve TEMSİLCİ SAYILARININ BELİRLENMESİ 

MADDE 6: Meclis Seçim Kurulu, İzmir ilinde hekimlerin çalıştıkları kurumları, hekim sayısını, coğrafi veya kurumsal iletişim olanaklarını göz önüne alarak ve temsilde adaleti gözeterek, seçim bölge ve birimleri ile temsilci sayılarını belirler, Oda resmi web sitesi ve elektronik posta ile tüm üyelere duyurur.  (ek: 21.11.2018 tarih, 32 nolu YK kararı) İlimizde bulunan her tıp fakültesi ve/veya eğitim araştırma hastanesi, üye sayısına bakılmaksızın en az 1 olmak üzere üye sayısına göre temsilci seçerler.

TEMSİLCİ SEÇİMİ 

MADDE 7: Seçim Kurulu tarafından belirlenmiş birimlerde temsilci olabilmek için adaylık başvurusu yapılması gereklidir. Adaylık başvuruları, seçim gününden bir önceki mesai günü bitimine kadar, imzalı başvuru formlarının elden veya faks, e-posta ile Meclis Seçim Kurulu’na iletilmesi ile yapılır. Adayların Oda üyesi olması gerekir. 
Meclis Seçim Kurulu tarafından her birimde en az üç kişilik Sandık Kurulu oluşturulur. Adayların listesi Sandık Kurulu tarafından seçim günü ilgili seçim bölgesinde/biriminde ilan edilir.  

Seçimlerde, Meclis Seçim Kurulu tarafından kesinleştirilen listede yer alan ve Oda üyesi her hekim oy kullanabilir. Seçimler gizli oy açık tasnifle yapılır. Oy pusulalarına birim veya bölgedeki temsilci sayısı kadar isim yazılır. En yüksek oy alandan itibaren asil ve yedek temsilciler belirlenir. Seçilecek temsilci sayısı kadar adaylık başvurusu olması durumunda o bölgede seçim yapılmaz ve adaylar seçilmiş sayılırlar. 

Seçimler bir günde ve mesai saatleri içinde tamamlanır. Seçim sonuçları, seçimden bir gün sonra, Sandık Kurulu tarafından yazılı ve imzalı bir tutanakla Meclis Seçim Kurulu’na bildirilir. 

Hekim Meclisi temsilci seçimlerinin tamamı veya bir kısmı, teknik olanaklar ölçüsünde, elektronik oylama ile yapılabilir.  Oylamanın hangi birimlerde elektronik oylama ile yapılacağına Seçim Kurulu karar verir.

Üyeliğin düşmesi ile boşalan üyelik için aynı bölge/birim yedek temsilci çağrılır. Yedek temsilcisi bulunmayan birimlerde ise en geç iki ay içerisinde seçimler yenilenir.

İLK TOPLANTI VE DİVAN OLUŞUMU

MADDE 8: Temsilci seçimlerinin tamamlanması sonrasında, doğal üyeler ve birim temsilcileri Yönetim Kurulu tarafından toplantıya davet edilir. Meclis ilk toplantısına, toplantıya katılan en yaşlı üyenin başkanlığı ve en genç üyenin divan üyeliği ile başlar. İlk toplantıda Divan Heyeti seçimi yapılır. Divan için aday olan kişiler belirlenerek liste halinde yayınlanır. Gizli oy açık tasnif ile üç kişilik Divan seçilir. Divan üyeleri kendi arasından Hekim Meclisi Başkanı’nı seçer. Hekim Meclisi’nin doğal üyeleri Divan’a seçilemez. Boşalma durumunda boşalan divan üyeliği için seçim yenilenir.

DİVANIN GÖREVLERİ 

MADDE 9: 
a) Meclis divanı en az ayda iki kez toplanır. Bu toplantılardan birini Yönetim Kurulu ile birlikte yapar.
b) Divan, meclis toplantılarını yönetir.
c) Gerektiğinde birimlerde toplantı düzenler.
d) Yönetim Kurulu ile Çalışma Komisyonları, aylık çalışma raporlarını Divan’a elektronik ortamda yazılı olarak gönderir. Divan bunlardan yararlanarak ve üyelerin talep ve önerileri doğrultusunda taslak gündemi hazırlar, Yönetim Kurulu ya da temsil eden üyesiyle görüşerek ve değerlendirerek gündemi kesinleştirir ve üyelere duyurur. 
e) Divan’ın çalışmalarını kolaylaştırmak için Yönetim Kurulu tarafından mekan, personel, malzeme, belge, iletişim desteği sağlanır.
f) Divan’a görüşülmek üzere sunulan her belge, rapor, yazı vb. dökümanın Hekim Meclisi adına Divan başkanlığı tarafından korunması sağlanır. Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen sekreter bu konuda yardımcı olur.
g) Hekim Meclisi toplantılarının video kayda alınması ve arşivlenmesini sağlar, karar ve görüşler yazılı hale getirilir, tutanakla Yönetim Kurulu’na iletilir.
h) Divan, toplantı karar ve sonuçlarının İzmir Tabip Odası’nın web sitesinde yayınlanmasını sağlar.

TEMSİLCİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

MADDE 10: Hekim Meclisi üyeleri;
a) Meclis toplantılarına katılır.
b) Birim veya bölge hekimleri ile Oda arasındaki iletişimi sağlar.
c) Birimindeki hekimleri Tabip Odası’nda temsil eder, hekimlerin sorun, öneri, talep ve katkılarını Tabip Odası kurullarına aktarır.
Her toplantıdan en geç iki hafta önce temsil ettiği birim üyelerinden görüş ister, gündem önerileri oluşturur ve Divan’a iletir.
d) Biriminde hekimlerin sorunlarını izler, düzenli (en az 2 ayda bir) toplantılar yapar, birimin sorunlarını çözümlemek üzere yöneticilere iletir, gerektiğinde konuyu Hekim Meclisi ve Yönetim Kurulu’na götürür.
e) Biriminde de Tabip Odası’nı temsil eder, Oda ile yönetimler arasındaki iletişimi sağlar. 
f) Hekimlerin mağduriyetlerinde ilk başvuruyu kabul eder ve bunu Hekim Meclisi ve Yönetim Kurulu’na iletir.
g) Meclis kararları ve Yönetim Kurulu karar ve etkinlikleri hakkında meslektaşlarını bilgilendirir, yönlendirir. 
h) Biriminde hekimlik açısından gelişen olaylar ve etkinliklerden Oda kurullarını haberdar eder. 
i) Biriminde yeni göreve başlayan hekimlerin odaya üye olmaları, aidatların düzenli ödenmesi ve oda etkinliklerine katılım için çaba sarf eder. 

MADDE 11: 
a) Temsilcinin, temsil ettiği hekimlerle birebir iletişimini sağlamak için (mail grubu, telefon listesi, vb.) gerekli alt yapı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve ilk toplantıdan önce temsilciye teslim edilir.
b) Temsilcinin, biriminde Oda etkinliklerini geliştirmek için yapacağı harcamalar, Yönetim Kurulu’nun belirlediği sınırlar içinde ve belge karşılığı Oda bütçesinden karşılanır. 
c) Odanın planladığı etkinlikler, Yönetim Kurulu kararları, mevzuata ilişkin düzenlemeler, temsilcinin gereksinim duyduğu diğer belge ve bilgiler, düzenli olarak temsilciye ulaştırılır. 

MADDE 12: Üst üste 3 toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan temsilciye hatırlatma ve uyarı yazısı gönderilir. Uyarının gönderildiği tarihten sonraki ilk toplantıya katılmayan temsilcinin üyeliği düşer. Durum üyeye yazı ile bildirilir ve yerine aynı bölge veya birimdeki yedek üye çağırılır. 

TEMSİLCİ BİRİMİ

MADDE 13: 
a) Hekim Meclisi üyelerinin çalıştığı birimlerdeki temsilcilik çalışmalarını yürüttüğü mekana temsilci birimi denir. 
b) Temsilci Birimi kurulmasının amacı, Oda çalışmalarını hekimlere daha iyi yansıtmak, temsilci – hekim kaynaşmasını sağlamak, temsilcilerin düzenli toplanacağı mekan oluşturmaktır.
c) Temsilcinin çalıştığı birimin koşullarına göre ayrı bir oda ya da masa şeklinde kurulur, her birimin bir panosu bulunur. Bu panoda Oda organları çalışma sonuçları ve Hekim Meclisi kararları en az bir hafta, komisyon bildirileri ise bildirilen süre asılı kalır.
d) Birim temsilcileri kendi aralarında sekreter seçerler. Sekreter, birim toplantılarının düzenlenmesi ve yürütülmesi, karar defterinin tutulması ve panonun düzeninden sorumludur.

HEKİM MECLİSİ ÇALIŞMA GRUPLARI

MADDE 14:
a) Hekim Meclisi’nde Oda politikalarına yön verecek çalışmaları üretmek amacıyla çalışma grupları  kurulabilir.
b) Çalışma Gruplarının kurulması, Yönetim Kurulu, Divan Başkanlığı ya da Meclis üyesi üç hekim tarafından önerilebilir ve toplantı salt çoğunluğu ile kararlaştırılır.
c) Çalışma Grubu en az üç kişiden oluşur.
d) Çalışma Grubu, çalışma süresine uygun toplanma sıklığı ve çalışma şeklini belirler.
e) Çalışma Grubu, öngörülen çalışmayı belirlenen sürede tamamlamak ve Yönetim Kurulu ve Hekim Meclisi’ne bilgi vermekle yükümlüdür.

MECLİSİN TOPLANMASI, İŞLEYİŞİ

MADDE 15: Hekim Meclisi, ayda bir kez düzenli olarak toplanır. Tatil dönemleri dikkate alınarak Hekim Meclisi toplantılarına ara verilebilir. Toplantı çağrısı e-posta yolu ile, Meclis Başkanı tarafından ve kesinleşmiş gündem ile yapılır. Meclis üyelerinin onda birinin yazılı başvurusu ile veya Yönetim Kurulu ya da Divan tarafından Hekim Meclisi olağanüstü toplantıya çağırılabilir.  

GÜNDEM

MADDE 16: 
Toplantının gündemi Divan tarafından hazırlanır. Gündem konuları:
a) Üyelerin önerileri ile belirlenir. Öneriyi getiren üye gerekçeli bir metin hazırlar ve toplantı öncesi yazılı olarak Divan’a sunar.
b) Divan, Yönetim Kurulu ile ortak toplantısında ayrıca gündeme alınması gereken başka konular varsa bunları kararlaştırır ve gerekçelerini hazırlar. Üyelere gönderilecek duyurularda gündem konuları bildirilir.
c) Ek gündem önerileri, toplantı başlamadan önce Divan’a yazılı olarak verilir. Bu öneriler oylanarak toplantıya katılanların salt çoğunluğu tarafından kabul edilirse gündeme eklenir.

TOPLANTI DÜZENİ

MADDE 17: 
a) Meclis toplantısı, Divan tarafından yönetilir. 
b) Toplantı başında imza ile yoklama yapılır. 
c) Meclis toplantısı bütün hekimlere açıktır. Divan, üye olmayanlara da söz hakkı verebilir.
d) Toplantı süresi ve konuşma süreleri gündemin yoğunluğuna göre Divan tarafından belirlenir. 
e) Görüşülmesi uzayan bir gündem maddesi için Meclis üyelerinden biri ya da Divan tarafından yeterlilik oylaması önerilebilir, oylama sonucuna göre davranılır.
f) Toplantı başlangıcında Yönetim Kurulu tarafından, o güne kadar alınan Hekim Meclisi kararlarıyla ilgili yapılanlar hakkında bilgi verilir.
g) Gündem maddeleri, ilgili kurul, komisyon ya da öneriyi getiren üyenin sunuşları ile tartışmaya açılır. Sunuş süresi en fazla on dakika olup, sürenin uzatılmasına Divan Başkanlığı karar verir.
h) Yöntem (usul) hakkında söz isteği Divan Başkanlığı’na sunulur. Divan Başkanlığı bu isteği derhal değerlendirir ve uygun görürse üç dakika süre ile söz verir.

OYLAMA:

MADDE 18: Karar oylamasına sadece Meclis üyeleri katılır. Aksi belirtilmedikçe kararlar açık oylamayla alınır. Meclis toplantısında karar alınabilmesi için üye tam sayısının en az beşte birinin oylamaya katılmış olması zorunludur. Meclis kararları salt çoğunluk ile alınır.
Gizli oylama talep edilirse, öneri Divan Başkanlığı’nca oya sunulur. Kabul edilmesi durumunda “İTO” mühürlü kağıtlara “EVET-HAYIR-ÇEKİMSER” yazılarak görüş bildirilmesi şeklinde gizli oylama yapılır.Oylama eşit sonuçlandığında söz konusu madde üzerinde tartışmaya devam edilir.
MADDE 19: Meclis toplantısında görüşülen konular, Oda resmi web sayfasında bilgi notu şeklinde yayınlanır ve tüm üyelere e-posta ile gönderilir. Toplantı karar ve sonuçları, Hekim Meclisi karar defterine kaydedilir, web sitesinde yayınlanır, e-posta ile üyelere duyurulur. 


İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 

MADDE 20: Meclis üyelerinin beşte birinin yazılı önerisi ile iç tüzük değişiklik önerileri gündeme alınır. İç tüzük değişikliği için üye tam sayısının en az üçte birinin oturuma katılmış olması gerekir. Karar salt çoğunluk ile alınır. Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

MADDE 21: 21.3.2017 tarihli, 10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe giren İzmir Tabip Odası Hekim Meclisi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK 

MADDE22: İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun, 12.09.2018 tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen bu iç tüzük, 12.09.2018 tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME 

MADDE 23: Bu iç tüzük İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Latest News

Page 1 of 70 1 2 70
× Nasıl Yardımcı Olabiliriz?